Truy cập tới cổng đặt hàng phụ tùng Hyster

Yêu cầu đặt mua phụ tùng trực tuyến

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới để thiết lập tài khoản Hyster®Customer Portal của bạn và đặt hàng phụ tùng trực tuyến, cả trước và sau đại dịch COVID-19.